Functional Status Index (FSI)

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Functional Status Index (FSI)
Doelgroep: Patiënten met arthritis
Benodigde tijd: 20-30 minuten
Kosten: Fotokopie
Scholing vereist: Geen specifieke training vereist
Waar verkrijgbaar: xx

De Functionele Status Index (FSI) is ontwikkeld om de functionele status te meten bij volwassenen met arthritis-klachten1 2. Het is een evaluatief meetinstrument waarmee a) de mate van afhankelijkheid (anderen of hulpmiddelen), b) de pijnintensiteit en c) de ervaren moeite bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten gemeten wordt. De aanvankelijke 45-item versie is later gemodificeerd tot een 18-item versie. De hieronder gepresenteerde gegevens betreffen deze laatste 18-item versie 3.


Instructies aan patiënt

De interviewer leest de vragen voor, de vragen hebben betrekking op de afgelopen 7 dagen. Alle vragen worden in totaal drie keer opnieuw gesteld. Steeds voor een andere dimensie.


Overzicht

Vorm

Gestructureerd interview.

Subschalen:

Er zijn drie subschalen: afhankelijkheid, pijn en ervaren moeite. De vragenlijst meet vijf deelgebieden van algemeen dagelijks functioneren: mobiliteit, handactiviteit, zelfverzorging, huishoudelijke taken en sociale activiteiten.

Scoring

Per categorie zijn er andere antwoordcategorieën. De vragen op gebied van afhankelijkheid worden gescoord op een 5 puntenschaal: geen hulp, hulpmiddel gebruikt, hulp van een ander nodig, zowel hulpmiddels als hulp van ander, activiteit niet kunnen/durven uitvoeren.

De vragen over de pijnintensiteit wordt gescoord op een 4 puntenschaal: geen pijn, milde pijn, matige pijn en ernstige pijn. De vragen over de ervaren moeite bij uitvoeren van de activiteiten worden gescoord op een 4 puntenschaal: geen moeite, beetje moeite, redelijk wat moeite, zeer moeilijk.


Betrouwbaarheid

Interne consistentie

Test-hertest betrouwbaarheid

De test hertest is redelijk tot goed. De r varieert van 0.69 – 0.88

Inter-/intrabeoordelaars betrouwbaarheid

Redelijk tot goede inter beoordelaarsbetrouwbaarheid r varieert van 0.64 - 0.89


Validiteit

Inhoudsvaliditeit

Factoranalyse identificeert de genoemde 5 dimensies

Constructvaliditeit

De correlatie met andere meetinstrumenten is berekend: de American Rheumatism Association Functional Class r = 0.40 en 0.43 de inschatting functionele capaciteit door arts r = 0.40 en 0.47

Criterium validiteit

Responsiviteit

De correlatie met veranderingscores van de FSI en andere meetinstrumenten is berekend bij patiënten met reumatoïde artritis (longitudinale constructvaliditeit, zie hfst 2): - spierkrachtverbetering r = 0.49 - verbetering van uithoudingsvermogen r = 0.53

Referenties

  1. Jette AM, Deniston Ol. Inter-observer reliability of a functional status assessment instrument. J. Chronic Dis. 1978; 31:573-580
  2. Jette AM. Functional Status Index: reliability of a chronic disease evaluation instrument. Arch Phys Med Rehabil 1980; 61: 395-401
  3. McDowell I., Newell C. Measuring health. A guide to rating scales and questionnaires. 2e druk New York, Oxford University Press 1996 Hfst 3 p.84-88