Lijst van spieren bij de mens

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Er zijn circa 640 spieren aan te wijzen bij de gemiddelde mens. Afhankelijk van de gebruikte bron worden 640 tot 850 spieren als zodanig aangemerkt. De voornaamste spieren van het menselijk lichaam zijn:

Spieren van het hoofd

Oppervlakkige spieren van het hoofd

In het Latijn heten deze musculi capitis superficiales.

Intraorbitale spieren

In het Latijn heten deze musculi bulbi.

Oorspieren

In het Latijn heten deze musculi auriculae.

Spieren van de gehoorbeentjes

In het Latijn heten deze musculi ossiculorum auditus.


Hals- en nekspieren

Spieren van het tongbeen

In het Latijn heten deze musculi hyoidei.

Spieren van het strottenhoofd

In het Latijn heten deze musculi laryngis.

Luchtpijpspier

In het Latijn heet deze musculus trachealis.


Spieren van het spijsverteringsstelsel


Spieren van de romp

Buikspieren

Rugspieren

Autochtone rugmusculatuur

Laterale baan, intertransversaal


Laterale baan, spinotransversaal


Mediale baan, recht systeem


Mediale baan, schuin systeem


Korte nekspieren


Binnengedrongen ventrolaterale spieren


Tussenribspieren

Spieren van de bovenste ledematen

Spieren van de schoudergordel

Spieren met aanhechting aan de humerus, dorsale groep


Spieren met aanhechting aan de humerus, ventrale groep


Binnengedrongen rompspieren met aanhechting aan de schoudergordel, dorsale groep


Binnengedrongen rompspieren met aanhechting aan de schoudergordel, ventrale groep


Hoofdspieren met aanhechting aan de schoudergordel

Bovenarmspieren

Onderarmspieren

Ventrale onderarmspieren, oppervlakkige laag


Ventrale onderarmspieren, diepe laag

Radiale onderarmspieren


Dorsale onderarmspieren, oppervlakkige laag


Dorsale onderarmspieren, diepe laag

Spieren van de hand

Beenspieren

Dijbeenspieren voorzijde

Dijbeenspieren achterzijde

Onderbeenspieren

Strekgroep


Peroneusgroep


Achterste spieren, oppervlakkige laag


Achterste spieren, diep laag


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Schedeldakspieren: epicranius - occipitofrontalis - temporoparietalis

Spieren ooglid: orbicularis oculi - corrugator supercilii - depressor supercilii

Neusspieren: procerus - nasalis - depressor septi nasi - dilatator naris posterior - dilatator naris anterior - levator labii superioris alaeque nasi

Mondspieren: levator labii superioris - levator anguli oris - zygomaticus major - zygomaticus minor - mentalis - depressor labii inferioris - depressor anguli oris - transversus menti - buccinator - orbicularis oris - risorius

Kauwspieren: masseter - temporalis - pterygoideus lateralis - pterygoideus medialis

Oogspieren: levator palpebrae superioris - rectus superior - rectus inferior - rectus medialis - rectus lateralis - obliquus superior - obliquus inferior - ciliaris - dilatator pupillae - sphincter pupillae

Oorspieren: auricularis anterior - auricularis superior - auricularis posterior - stapedius - tensor tympani

Larynxspieren: cricothyroideus - cricoarytenoideus posterior - cricoarytenoideus lateralis - arytenoideus - thyroarytenoideus

Tongspieren: genioglossus - hyoglossus - chondroglossus - styloglossus - longitudinalis superior linguae - longitudinalis inferior linguae - transversus linguae - verticalis linguae

Verhemeltespieren: levator veli palatini - tensor veli palatini - uvulae - palatoglossus - palatopharyngeus

Pharynxspieren: constrictor pharyngis inferior - constrictor pharyngis medius - constrictor pharyngis superior - stylopharyngeus - salpingopharyngeus


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Oppervlakkig cervicaal: platysma -- Lateraal cervicaal: sternocleidomastoideus

Suprahyoidaal: digastricus - stylohyoideus - mylohyoideus - geniohyoideus

Infrahyoidaal: sternohyoideus - sternothyroideus - thyrohyoideus - omohyoideus

Prevertebraal: longus colli - longus capitis - rectus capitis anterior - rectus capitis lateralis

Lateraal: scalenus anterior - scalenus medius - scalenus posterior


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Wervelkolom: splenius capitis - splenius cervicis - sacrospinalis - semispinalis - multifidus - rotatores - interspinales - intertransversarii

Suboccipitaal : rectus capitis posterior major - rectus capitis posterior minor - obliquus capitis inferior - obliquus capitis superior

Thorax: intercostales externi - intercostales interni - subcostales - transversus thoracis - levatores costarum - serratus posterior inferior - serratus posterior superior - diafragma

Abdomen: obliquus externus abdominis - obliquus internus abdominis - transversus abdominis - rectus abdominis - pyramidalis - cremaster - quadratus lumborum

Pelvis: levator ani - iliococcygeus - pubococcygeus - coccygeus

Perineum: corrugator cutis ani - sphincter ani externus - sphincter ani internus - transversus perinei superficialis - bulbospongiosus - ischiocavernosus - transversus perinei profundus - sphincter urethrae membranaceae


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi

{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Ventrale heupspieren en adductoren: obturatorius internus - gemelli - quadratus femoris - obturatorius externus - pectineus - gracilis - adductor brevis - adductor longus - adductor magnus - adductor minimus

Dorsale heupspieren: psoas major - iliacus - psoas minor - piriformis - gluteus maximus - gluteus medius - gluteus minimus - tensor fasciae latae

Ventrale bovenbeenspieren: rectus femoris - vastus lateralis - vastus intermedius - vastus medialis - sartorius

Dorsale bovenbeenspieren: biceps femoris - semitendinosus - semimembranosus - popliteus

Ventrale onderbeenspieren: tibialis anterior - extensor digitorum longus - extensor hallucis longus - peroneus longus - peroneus brevis

Dorsale onderbeenspieren: soleus - gastrocnemius - plantaris - tibialis posterior - flexor digitorum longus - flexor hallucis longus

Korte spieren van de voet: extensor digitorum brevis - extensor hallucis brevis - adductor hallucis - flexor hallucis brevis - adductor hallucis - opponens digiti minimi - flexor digiti minimi - lumbricales - quadratus plantae - interossei - flexor digitorum brevis

Anatomie